Obserwatorium

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

to projekt dydaktyczno-naukowy, realizowany wspólnie przez dwa instytuty Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (IDMiKS) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP), w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków. Obserwatorium powstało w 2015 roku z inicjatywy prof. UJ dr hab. Agnieszki Hess, która koordynuje badania prowadzone w IDMiKS. Koordynatorką analiz realizowanych przez ISP jest prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska.

Jak tworzy się sąsiedztwo?

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego prowadzi obecnie badania dotyczące mechanizmów tworzenia się sąsiedztwa w Krakowie.

Przygotowana przez zespół ODO ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców Krakowa oraz okolic. Badanie ma na celu zdefiniowanie sposobów rozumienia pojęcia „sąsiedztwo” oraz analizę sposobów uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Zachęcamy do udziału w badaniu i rozpowszechniania naszej ankiety!

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego prowadzi badania dotyczące potencjału i potrzeb organizacji pozarządowych w obszarze budowania dialogu wielokulturowego w Krakowie. Przygotowana przez Obserwatorium ankieta ma na celu pozyskanie opinii krakowskich organizacji pozarządowych działających w obszarze wielokulturowości na temat ich doświadczeń dotyczących współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz Gminą Miejską Kraków.

cele i zadania


Celem ODO jest obserwacja i diagnozowanie relacji między władzami Krakowa a organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie rekomendacji, które mogą usprawnić tę współpracę. Badania skupiają się na sytuacjach uruchamiających różne formy dialogu obywatelskiego, rozmaitych inicjatywach i instytucjach przyczyniających się do tego dialogu oraz biorących w nim udział, a także wydarzeniach, w których dialog ten nie zachodzi, choć powinien.

Każdy z partnerów naukowych wnosi do projektu własną perspektywę badań nad dialogiem obywatelskim. IDMiKS koncentruje się na komunikowaniu i obiegu informacji pomiędzy uczestnikami dialogu obywatelskiego, na analizie roli mediów i wykorzystywaniu nowych technologii komunikacyjnych w tym procesie. Obszarem zainteresowań ISP jest przede wszystkim ocena współdziałania Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych oraz zdolności tych aktorów do podejmowania współpracy z innymi instytucjami.

W wymiarze ogólnym realizowane badania zakładają diagnozowanie społecznych, instytucjonalnych i medialnych warunków prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie. Tę diagnozę umożliwia analiza funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego, ich wizerunku medialnego oraz postrzegania przez obywateli, badanie procesów komunikacyjnych, organizacji obiegu komunikacji i współpracy pomiędzy instytucjami dialogu obywatelskiego, monitoring przebiegu dialogu obywatelskiego i procesów decyzyjnych.

W 2021 roku zadania realizują

  • Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ: prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess, dr Michał Bukowski, mgr Joanna Grzechnik, mgr Roksana Zdunek, mgr Patrycja Cheba, mgr Karina Veltzé
  • Instytut Spraw Publicznych UJ: prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, mgr Ewelina Milewska, mgr Sylwia Wrona,

W zadaniach 1 i 2 zespół ODO wspierało konsorcjum naukowo-badawcze CLARIN PL: Jan Wieczorek, Krzysztof Hwaszcz, Mateusz Gniewkowski, Piotr Miłkowski, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Tomasz Walkowiak, Michał Rudolf, Dorota Komosińska, Łukasz Kobyliński.

Konsorcjum CLARIN-PL jest ogólnoeuropejską infrastrukturą naukową, która umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów. Dostępna infrastruktura jest unikatowa na skalę światową, ponieważ powstała specjalnie z myślą o języku polskim. Do dyspozycji badaczy oddano autorskie rozwiązania zapewniające precyzyjne wyniki dla badań dużych zasobów tekstowych.

W ramach współpracy z użytkownikami utworzono tzw. helpdesk CLARIN-PL, który oferuje bieżące wsparcie badaczy w ramach analizy danych tekstowych, zarówno na poziomie technicznym, jak i merytorycznym. W tym roku zespół CLARIN-PL wspomagał prace nad analizą dialogu wielokulturowego w dyskursie Rady Miasta Kraków. Stworzono m.in. prototyp KORPUSOMATU dokumentów z sesji RMK.