Skip to main content

Obserwatorium

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

to projekt badawczo-dydaktyczny realizowany przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków.

Publikacje

Do lektury zapraszamy naukowców, organizacje pozarządowe, dziennikarzy oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Partnerzy projektu


Gmina Miejska Kraków

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

W strukturach wydziału znajdują się referaty, które zajmują m.in.: współpracą z sektorem organizacji pozarządowych, partycypacją obywatelską, projektami i inicjatywami społecznymi, problematyką młodzieży i seniorów, programami integracji społecznej, koordynacją spraw związanych z krakowskim budżetem obywatelskim i udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi wydział nadzoruje funkcjonowanie krakowskich fundacji i stowarzyszeń oraz realizowanymi przez nie zadaniami publicznym. Ważnym aspektem funkcjonowania wydziału jest także współpraca i koordynowanie działalności rad o charakterze opiniodawczo-doradczym, które funkcjonują w Krakowie oraz nadzór nad Miejskim Centrum Dialogu (BIP Miasto Kraków, online).

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Instytut Dziennikarstwa, Medów i Komunikacji Społecznej to jeden z najmłodszych ośrodków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równocześnie IDMiKS należy do najstarszych, największych i najbardziej prestiżowych jednostek naukowych o profilu medioznawczym w kraju. Ostatnie ćwierćwiecze to intensywny czas rozwoju instytucjonalnego i programowo-badawczego Instytutu. IDMiKS UJ przyciąga znakomitych, kreatywnych, otwartych i chętnych do działania studentów. Wyróżnia go oferta edukacyjna bogata w zajęcia praktyczne i zawodowe, prowadzone przez specjalistów z różnych branż medialnych. Instytut intensywnie współpracuje z otoczeniem, czego dowodem jest m.in. Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego. IDMiKS to miejsce, gdzie można poznać ciekawych ludzi. 

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Spraw Publicznych

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego został powołany decyzją Senatu UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej 25.06.1997 r. w celu kształcenia menedżerów dla sektora publicznego oraz prowadzenia badań dotyczących spraw publicznych, dokumentowania przemian, analizowania i poszukiwania optymalnych metod zarządzania w administracji publicznej, zwłaszcza w sektorach kultury, mieszkalnictwa, gospodarki przestrzennej, edukacji, bezpieczeństwa, a także współdziałania służb publicznych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zarządzaniu rozwojem gmin i regionów. W przygotowaniu i realizacji programów dydaktycznych oraz badawczych Instytut Spraw Publicznych współpracuje z władzami miejskimi, regionalnymi i resortowymi oraz organizacjami obywatelskimi wspierającymi modernizację sektora publicznego.