Skip to main content

zespół projektu

Obserwatorium

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

dr hab., prof. UJ

Agnieszka Hess

medioznawczyni i politolożka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Wieloletnia ekspert i doradca w międzynarodowych oraz krajowych projektach wdrożeniowo-badawczych. Jej zainteresowania koncentrują się na relacjach między instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu demokratycznego państwa, komunikacji politycznej, analizie dyskursu, badaniach nad populizmem oraz zagadnieniach dialogu obywatelskiego. Pełni funkcję kierownika projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.

dr hab., prof. UJ

Ewa Bogacz-Wojtanowska

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletnia ekspert Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz konsultant w projektach badawczo-wdrożeniowych krajowych instytucji publicznych i pozarządowych, w szczególności: Collegium Civitas, Fundacji Batorego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności współczesnych problemów organizacji pozarządowych, ich zdolności organizacyjnych, tworzenia sieci współpracy z organizacjami publicznymi oraz społeczno-kulturowych kontekstów funkcjonowania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim.

medioznawczyni, zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek dotyczących dialogu obywatelskiego oraz miejskich ruchów społecznych. Jej zainteresowania badawcze związane są z kapitałem społecznym, w szczególności dotyczą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, komunikacji ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych. Pracowała przy projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.W badania Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego zaangażowana od 2015 roku.

medioznawczyni, absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (program: nauki o komunikacji społecznej i mediach). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach programu MAUI-Utrecht Network studiowała także na Columbia College Chicago. W 2018 roku uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są na zmianach pokoleniowych w kontekście użytkowania mediów i aktywności politycznej. W Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego zaangażowana jest od 2017 roku.

mgr

Patrycja Cheba

medioznawczyni, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społeczncyh Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze związane są z metakomunikacja w mediach społecznościowych, ich użytkowaniem, komunikacją marketingową marek oraz z zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego. W projekty Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego zaangażowana jest od 2018 roku.
mgr

Ewelina Milewska

Absolwentka controllingu i doradztwa gospodarczego, studiów licencjackich na kierunku zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi oraz zarządzanie kulturą i mediami. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje przy projektach naukowo – badawczych realizowanych m.in. przez Muzeum Narodowe w Krakowie Jej obszar zainteresowań badawczych dotyczy irańskich organizacji pozarządowych, marketingu w trzecim sektorze oraz komunikacji międzykulturowej.
mgr

Joanna Najbor

doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z brandingiem narodowym i promocją kina polskiego za granicą, komunikacją w mediach społecznościowych oraz formami paraartystycznymi w mediach. Stypendystka programu Joseph Conrad Fellowship (2022). Nagradzana w konkursach krytycznofilmowych i eseistycznych, m.in. Konkursie im. Krzysztofa Mętraka (2020, 2022).  W 2022 roku dołączyła do zespołu badawczego Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.

dr

Sylwia Wrona

Absolwentka zarządzania organizacjami publicznymi i obywatelskimi oraz studiów licencjackich na kierunku komparatystyka na UJ. Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przy projektach naukowo - badawczych realizowanych m.in. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej obszar zainteresowań badawczych to zarządzanie w trzecim sektorze, szeroko pojęta komunikacja organizacyjna i kultura organizacyjna.

mgr

Mariola Wróblewska

specjalistka mediów społecznościowych i płatnych kampanii reklamowych. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów podyplomowych Social Media & Content Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach programu MAUI-Utrecht Network studiowała także na Columbia College Chicago. W 2018 roku uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. W projekty Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego zaangażowana jest od 2017 roku.