zespół projektu

Obserwatorium

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

dr hab., prof. UJ

Agnieszka Hess

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Medioznawca, kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją w IDMiKS UJ. Wieloletni ekspert i doradca w międzynarodowych oraz krajowych projektach wdrożeniowo- badawczych. Jej zainteresowania koncentrują się na relacjach pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu demokratycznego państwa oraz zagadnieniach dialogu obywatelskiego. Uwagę skupia na funkcjonowaniu i roli organizacji pozarządowych we współczesnych demokracjach.
dr hab., prof. UJ

Ewa Bogacz-Wojtanowska

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni ekspert Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz konsultant w projektach badawczo-wdrożeniowych krajowych instytucji publicznych i pozarządowych, w szczególności: Collegium Civitas, Fundacji Batorego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności współczesnych problemów organizacji pozarządowych, ich zdolności organizacyjnych, tworzenia sieci współpracy z organizacjami publicznymi oraz społeczno-kulturowych kontekstów funkcjonowania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim.
mgr

Ewelina Milewska

Absolwentka controllingu i doradztwa gospodarczego, studiów licencjackich na kierunku zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi oraz zarządzanie kulturą i mediami. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje przy projektach naukowo – badawczych realizowanych m.in. przez Muzeum Narodowe w Krakowie Jej obszar zainteresowań badawczych dotyczy irańskich organizacji pozarządowych, marketingu w trzecim sektorze oraz komunikacji międzykulturowej.
Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów licencjackich na kierunku socjologia. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu nauk o mediach obejmującą zagadnienia związane z usieciowieniem polskich ruchów miejskich oraz jego związkiem z komunikowanymi przez te ruchy wartościami. Pracowała przy projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Jej zainteresowania badawcze związane są z kapitałem społecznym, w szczególności dotyczą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, komunikacji oraz tworzenia sieci przez ruchy społeczne oraz organizacje pozarządowe, a także, szeroko rozumiane, kwestie miejskie.
mgr

Sylwia Wrona

Absolwentka zarządzania organizacjami publicznymi i obywatelskimi oraz studiów licencjackich na kierunku komparatystyka na UJ. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje przy projektach naukowo - badawczych realizowanych m.in. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej obszar zainteresowań badawczych to zarządzanie w trzecim sektorze, szeroko pojęta komunikacja organizacyjna i kultura organizacyjna.

Medioznawca, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół zachowań wyborczych młodych i użytkowników mediów, a w szczególności mediów społecznościowych.