Publikacje


Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

TOM 1, 2015. Dialog obywatelski w Krakowie

w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów

W początkowej fazie realizacji projektu celem badań było poznanie stopnia znajomości pojęć i zagadnień dialogu obywatelskiego oraz sposobów postrzegania instytucji dialogu obywatelskiego wśród mieszkańców Krakowa, krakowskich organizacji pozarządowych i w przekazie krakowskich mediów. Chodziło o ustalenie, czy i w jaki sposób podmioty te identyfikują dialog obywatelski, a następnie - na podstawie uzyskanych informacji - starano się odpowiedzieć na pytanie, czy po stronie badanych podmiotów istnieją raczej sprzyjające czy raczej niesprzyjające warunki dla rozwoju dialogu obywatelskiego w Krakowie. Ważnym celem badań było także ustalenie przyczyn zidentyfikowanych opinii.

TOM 2, 2016 - Dialog obywatelski w Krakowie

TOM 2, 2016 - Dialog obywatelski w Krakowie

formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi

W roku 2016 analiza objęła współpracę Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych. Chodziło przede wszystkim o ocenę współdziałania tych podmiotów, ich zdolności do wspólnej realizacji projektów na rzecz rozwoju miasta oraz ich wzajemnego komunikowania się. Celem badań było, z jednej strony, poznanie praktyk konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku oraz zebranie opinii organizacji pozarządowych odnośnie postulowanych zmian w sposobie funkcjonowania tych konsultacji, z drugiej zaś, rozpoznanie jakości komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Krakowie a Urzędem Miasta, w szczególności poprzez portal www.ngo.krakow.pl

TOM 3, 2017 - Dialog obywatelski w Krakowie

TOM 3, 2017 - Dialog obywatelski w Krakowie

reprezentacje medialne

W 2017 roku zespół ODO postawił sobie dwa szczegółowe zadania badawcze. Po pierwsze, zdiagnozowanie otoczenia medialnego dialogu obywatelskiego w Krakowie. Po drugie, ewaluację Centrum Obywatelskiego, które jest zadaniem publicznym, zleconym do realizacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Miejską Kraków. Efektem tych badań badań są dwie publikacje (tom 3 i 4). W tomie trzecim zaprezentowane zostały odpowiedzi na pytania jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego. Publikacja zawiera także rekomendacje adresowane do poszczególnych uczestników dialogu obywatelskiego.