Publikacje


Obserwatorium

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

TOM 1, 2015. Dialog obywatelski w Krakowie

w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów

W początkowej fazie realizacji projektu celem badań było poznanie stopnia znajomości pojęć i zagadnień dialogu obywatelskiego oraz sposobów postrzegania instytucji dialogu obywatelskiego wśród mieszkańców Krakowa, krakowskich organizacji pozarządowych i w przekazie krakowskich mediów. Chodziło o ustalenie, czy i w jaki sposób podmioty te identyfikują dialog obywatelski, a następnie - na podstawie uzyskanych informacji - starano się odpowiedzieć na pytanie, czy po stronie badanych podmiotów istnieją raczej sprzyjające czy raczej niesprzyjające warunki dla rozwoju dialogu obywatelskiego w Krakowie. Ważnym celem badań było także ustalenie przyczyn zidentyfikowanych opinii.

TOM 2, 2016 - Dialog obywatelski w Krakowie

TOM 2, 2016 - Dialog obywatelski w Krakowie

formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi

W roku 2016 analiza objęła współpracę Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych. Chodziło przede wszystkim o ocenę współdziałania tych podmiotów, ich zdolności do wspólnej realizacji projektów na rzecz rozwoju miasta oraz ich wzajemnego komunikowania się. Celem badań było, z jednej strony, poznanie praktyk konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku oraz zebranie opinii organizacji pozarządowych odnośnie postulowanych zmian w sposobie funkcjonowania tych konsultacji, z drugiej zaś, rozpoznanie jakości komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Krakowie a Urzędem Miasta, w szczególności poprzez portal www.ngo.krakow.pl

TOM 3, 2017 - Dialog obywatelski w Krakowie

TOM 3, 2017 - Dialog obywatelski w Krakowie

reprezentacje medialne

W 2017 roku zespół ODO postawił sobie dwa szczegółowe zadania badawcze. Po pierwsze, zdiagnozowanie otoczenia medialnego dialogu obywatelskiego w Krakowie. Po drugie, ewaluację Centrum Obywatelskiego, które jest zadaniem publicznym, zleconym do realizacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Miejską Kraków. Efektem tych badań badań są dwie publikacje (tom 3 i 4). W tomie trzecim zaprezentowane zostały odpowiedzi na pytania jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego. Publikacja zawiera także rekomendacje adresowane do poszczególnych uczestników dialogu obywatelskiego.

TOM 1, 2015. Dialog obywatelski w Krakowie

w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów

W początkowej fazie realizacji projektu celem badań było poznanie stopnia znajomości pojęć i zagadnień dialogu obywatelskiego oraz sposobów postrzegania instytucji dialogu obywatelskiego wśród mieszkańców Krakowa, krakowskich organizacji pozarządowych i w przekazie krakowskich mediów. Chodziło o ustalenie, czy i w jaki sposób podmioty te identyfikują dialog obywatelski, a następnie - na podstawie uzyskanych informacji - starano się odpowiedzieć na pytanie, czy po stronie badanych podmiotów istnieją raczej sprzyjające czy raczej niesprzyjające warunki dla rozwoju dialogu obywatelskiego w Krakowie. Ważnym celem badań było także ustalenie przyczyn zidentyfikowanych opinii.

TOM 2, 2016 - Dialog obywatelski w Krakowie

TOM 2, 2016 - Dialog obywatelski w Krakowie

formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi

W roku 2016 analiza objęła współpracę Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych. Chodziło przede wszystkim o ocenę współdziałania tych podmiotów, ich zdolności do wspólnej realizacji projektów na rzecz rozwoju miasta oraz ich wzajemnego komunikowania się. Celem badań było, z jednej strony, poznanie praktyk konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku oraz zebranie opinii organizacji pozarządowych odnośnie postulowanych zmian w sposobie funkcjonowania tych konsultacji, z drugiej zaś, rozpoznanie jakości komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Krakowie a Urzędem Miasta, w szczególności poprzez portal www.ngo.krakow.pl

TOM 3, 2017 - Dialog obywatelski w Krakowie

TOM 3, 2017 - Dialog obywatelski w Krakowie

reprezentacje medialne

W 2017 roku zespół ODO postawił sobie dwa szczegółowe zadania badawcze. Po pierwsze, zdiagnozowanie otoczenia medialnego dialogu obywatelskiego w Krakowie. Po drugie, ewaluację Centrum Obywatelskiego, które jest zadaniem publicznym, zleconym do realizacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Miejską Kraków. Efektem tych badań badań są dwie publikacje (tom 3 i 4). W tomie trzecim zaprezentowane zostały odpowiedzi na pytania jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego. Publikacja zawiera także rekomendacje adresowane do poszczególnych uczestników dialogu obywatelskiego.

TOM 2, 2016 - Dialog obywatelski w Krakowie

TOM 4, 2017 - Dialog obywatelski w Krakowie

ewaluacja Centrum Obywatelskiego

W 2017 roku zespół ODO postawił sobie dwa szczegółowe zadania badawcze. Po pierwsze, zdiagnozowanie otoczenia medialnego dialogu obywatelskiego w Krakowie. Po drugie, ewaluację Centrum Obywatelskiego, które jest zadaniem publicznym, zleconym do realizacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Miejską Kraków. Efektem tych badań są dwie publikacje (tom 3 i 4). Tom czwarty prezentuje założenia i obszary ewaluacji zadań publicznych, przykładową metodologię jej przeprowadzenia oraz wyniki, wraz z wnioskami i rekomendacjami adresowanymi do wykonawców zadania.

TOM 5, 2018 - Dialog obywatelski w Krakowie

TOM 5, 2018 - Dialog obywatelski w Krakowie

perspektywa dziennikarzy i kreatorów opinii

W 2018 roku zespół ODO kontynuował badania reprezentacji medialnych dialogu obywatelskiego oraz badania ewaluacyjne Centrum Obywatelskiego w Krakowie. Ponownie, efektem tych badań są dwie publikacje (tom 5 i 6). Najważniejsze zadanie badań medioznawczych polegało na zdiagnozowaniu wyobrażenia dziennikarzy oraz kreatorów opinii publicznej na temat dialogu obywatelskiego. Wywiady stanowiły integralną część analizy reprezentacji medialnych. Tom piaty jest zatem kontynuacją treści zawartych w tomie trzecim zbioru publikacji ODO.

TOM 6, 2018 - Dialog obywatelski w Krakowie

TOM 6, 2018 - Dialog obywatelski w Krakowie

ewaluacja Centrum Obywatelskiego. Kontynuacja

W 2018 roku zespół ODO kontynuował badania reprezentacji medialnych dialogu obywatelskiego oraz badania ewaluacyjne Centrum Obywatelskiego w Krakowie. Ponownie, efektem tych badań są dwie publikacje (tom 5 i 6). W szóstym tomie zbioru przedstawiono wyniki ewaluacji zadania publicznego - prowadzenia Centrum Obywatelskiego w Krakowie od 2016 do 2017 roku.

TOM 2, 2016 - Dialog obywatelski w Krakowie

2019. Podręcznik Dialog obywatelski w Krakowie

uczestnicy, relacje, komunikowanie

Ostatnia publikacja Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego jest podręcznikiem kierowanym do studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, ale także do wszystkich zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w działania partycypacyjne mieszkańców miasta. W książce zebrane i zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki badań przeprowadzonych przez zespół Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego. Autorki, w prosty i przystępny sposób, opisują procedury i procesy partycypacyjne, a także pokazują konteksty, w jakim się one odbywają.