Skip to main content

Obserwatorium

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

to projekt dydaktyczno-naukowy, realizowany wspólnie przez dwa instytuty Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (IDMiKS) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP), w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków. Obserwatorium powstało w 2015 roku z inicjatywy prof. UJ dr hab. Agnieszki Hess, która koordynuje badania prowadzone w IDMiKS. Koordynatorką analiz realizowanych przez ISP jest prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska.

W 2023 roku zapraszamy do dyskusji o sąsiedztwie w Krakowie. W ramach warsztatu partycypacyjnego i seminarium dyskusyjnego zapraszamy do wymiany doświadczeń i rozmów, których celem jest lepsze zrozumienie istoty i znaczenia grup sąsiedzkich dla rozwoju miasta, ujawnienie dobrych praktyk i istniejacych barier dla tworzenia się grup sąsiedzkich.

cele i zadania


Celem ODO jest obserwacja i diagnozowanie relacji między władzami Krakowa a organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie rekomendacji, które mogą usprawnić tę współpracę. Badania skupiają się na sytuacjach uruchamiających różne formy dialogu obywatelskiego, rozmaitych inicjatywach i instytucjach przyczyniających się do tego dialogu oraz biorących w nim udział, a także wydarzeniach, w których dialog ten nie zachodzi, choć powinien.

Każdy z partnerów naukowych wnosi do projektu własną perspektywę badań nad dialogiem obywatelskim. IDMiKS koncentruje się na komunikowaniu i obiegu informacji pomiędzy uczestnikami dialogu obywatelskiego, na analizie roli mediów i wykorzystywaniu nowych technologii komunikacyjnych w tym procesie. Obszarem zainteresowań ISP jest przede wszystkim ocena współdziałania Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych oraz zdolności tych aktorów do podejmowania współpracy z innymi instytucjami.

W wymiarze ogólnym realizowane badania zakładają diagnozowanie społecznych, instytucjonalnych i medialnych warunków prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie. Tę diagnozę umożliwia analiza funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego, ich wizerunku medialnego oraz postrzegania przez obywateli, badanie procesów komunikacyjnych, organizacji obiegu komunikacji i współpracy pomiędzy instytucjami dialogu obywatelskiego, monitoring przebiegu dialogu obywatelskiego i procesów decyzyjnych.