Konferencje

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

to projekt realizowany przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, powołany do życia na mocy porozumienia o współpracy z Gminą Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu, naszych celów oraz dotychczas zrealizowanych działań.

FACEBOOK

Cel konferencji:

Stworzenie platformy debaty wszystkich stron, zaangażowanych w dialog obywatelski, ze szczególnym uwzględnieniem jego aspektów komunikacyjnych.

Problematyka konferencji:

 • zróżnicowanie sposobów definiowania dialogu obywatelskiego
 • formy komunikacji samorządów z obywatelami
 • formy i obszary współpracy międzysektorowej
 • role mediów w dialogu obywatelskim
 • nowe wyzwania i perspektywy w dialogu obywatelskim

Rada naukowa

Program

Zaproszenie

Do udziału zapraszamy naukowców, organizacje pozarządowe, dziennikarzy oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Terminy & daty


 • do 15.04

  przedłużona rejestracja elektroniczna

 • 26.03 - 30.04

  przesyłanie opłat konferencyjnych

 • 30.04

  opublikowanie programu konferencji
 • 17-18.05

  konferencja
 • do 30.06

  nadsyłanie artykułów

Opłaty & udział


 • 350 zł

  uczestnicy z referatem
 • 250 zł

  uczestnicy bez referatu
 • 0 zł

  Udział w panelach dyskusyjnych w charakterze słuchacza jest BEZPŁATNY

 • -10%

  Członkowie PTKS – zniżka 10%

Zobacz co oferujemy

Program ramowy


17

maja

czwartek

 • 13:00-14:00

  rejestracja uczestników
 • 14:00

  otwarcie konferencji
 • 14:00-15:30

  panel dyskusyjny „Ile dialogu w dialogu” z udziałem ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów – część I

 • 15:30-15:45

  przerwa kawowa

 • 15:45-17:15

  panele z referatami i dyskusją

 • 17:15-17:30

  przerwa kawowa

 • 17:30-19:00

  panele z referatami i dyskusją

 • 19:00

  uroczysta kolacja

18

maja

piątek

 • 9:00-11:00

  panele z referatami i dyskusją
 • 11:00-11:30

  przerwa kawowa
 • 11:30-13:30

  panele z referatami i dyskusją
 • 13:30

  zakończenie konferencji

 • 13:30-14:30

  lunch

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Rejestracja

zakończyliśmy rejestrację uczestników.
Dziękujemy

Miejsce konferencji


Kraków

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

50.0295,19.9087

Kontynuuj czytanie

ODO - Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

to projekt dydaktyczno-naukowy, realizowany wspólnie przez dwa instytuty Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (IDMiKS) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP), w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS). Obserwatorium powstało w 2015 roku z inicjatywy prof. UJ dr hab. Agnieszki Hess, która koordynuje badania prowadzone w IDMiKS. Koordynatorką analiz realizowanych przez ISP jest prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska.

cele i zadania


Celem ODO jest obserwacja i diagnozowanie relacji między władzami Krakowa a organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie rekomendacji, które mogą usprawnić tę współpracę. Badania skupiają się na sytuacjach uruchamiających różne formy dialogu obywatelskiego, rozmaitych inicjatywach i instytucjach przyczyniających się do tego dialogu oraz biorących w nim udział, a także wydarzeniach, w których dialog ten nie zachodzi, choć powinien.

Każdy z partnerów naukowych wnosi do projektu własną perspektywę badań nad dialogiem obywatelskim. IDMiKS koncentruje się na komunikowaniu i obiegu informacji pomiędzy uczestnikami dialogu obywatelskiego, na analizie roli mediów i wykorzystywaniu nowych technologii komunikacyjnych w tym procesie. Obszarem zainteresowań ISP jest przede wszystkim ocena współdziałania Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych oraz zdolności tych aktorów do podejmowania współpracy z innymi instytucjami.

W wymiarze ogólnym realizowane badania zakładają diagnozowanie społecznych, instytucjonalnych i medialnych warunków prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie. Tę diagnozę umożliwia analiza funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego, ich wizerunku medialnego oraz postrzegania przez obywateli, badanie procesów komunikacyjnych, organizacji obiegu komunikacji i współpracy pomiędzy instytucjami dialogu obywatelskiego, monitoring przebiegu dialogu obywatelskiego i procesów decyzyjnych.

Kontynuuj czytanie

Zespół

zespół projektu

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

 • Agnieszka Hess

  dr hab., prof. UJ

  Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Medioznawca, kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją w IDMiKS UJ. Wieloletni ekspert i doradca w międzynarodowych oraz krajowych projektach wdrożeniowo- badawczych. Jej zainteresowania koncentrują się na relacjach pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu demokratycznego państwa oraz zagadnieniach dialogu obywatelskiego. Uwagę skupia na funkcjonowaniu i roli organizacji pozarządowych we współczesnych demokracjach.

  więcej…

 • Ewa Bogacz-Wojtanowska

  dr hab., prof. UJ

  Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni ekspert Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz konsultant w projektach badawczo-wdrożeniowych krajowych instytucji publicznych i pozarządowych, w szczególności: Collegium Civitas, Fundacji Batorego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności współczesnych problemów organizacji pozarządowych, ich zdolności organizacyjnych, tworzenia sieci współpracy z organizacjami publicznymi oraz społeczno-kulturowych kontekstów funkcjonowania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim.

  więcej…

 • Michał Bukowski

  dr

  Medioznawca, politolog, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Jego zainteresowania oscylują wokół problematyki negocjowania znaczeń w komunikacji publicznej, szczególnie w obrębie współczesnych konfliktów o wykorzystanie przestrzeni w miastach. Autor prac z zakresu wykorzystania komputerowej analizy zawartości do badania słów i wyrażeń sztandarowych.

  więcej…

 • Ewelina Góral

  mgr

  Absolwentka controllingu i doradztwa gospodarczego, studiów licencjackich na kierunku zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi oraz zarządzanie kulturą i mediami. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje przy projektach naukowo – badawczych realizowanych m.in. przez Muzeum Narodowe w Krakowie Jej obszar zainteresowań badawczych dotyczy irańskich organizacji pozarządowych, marketingu w trzecim sektorze oraz komunikacji międzykulturowej.
 • Joanna Grzechnik

  mgr

  Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów licencjackich na kierunku socjologia. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu nauk o mediach obejmującą zagadnienia związane z usieciowieniem polskich ruchów miejskich oraz jego związkiem z komunikowanymi przez te ruchy wartościami. Pracowała przy projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Jej zainteresowania badawcze związane są z kapitałem społecznym, w szczególności dotyczą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, komunikacji oraz tworzenia sieci przez ruchy społeczne oraz organizacje pozarządowe, a także, szeroko rozumiane, kwestie miejskie.

  więcej…

 • Wioletta Klytta

  mgr

  Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka dyscypliny nauki o mediach na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała przy projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Jej obszar zainteresowań to dialog obywatelski oraz funkcjonowanie jego narzędzi, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu partycypacyjnego, komunikacja instytucjonalna i organizacyjna w przestrzeni miejskiej oraz język mediów.
 • Sylwia Wrona

  mgr

  Absolwentka zarządzania organizacjami publicznymi i obywatelskimi oraz studiów licencjackich na kierunku komparatystyka na UJ. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje przy projektach naukowo - badawczych realizowanych m.in. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej obszar zainteresowań badawczych to zarządzanie w trzecim sektorze, szeroko pojęta komunikacja organizacyjna i kultura organizacyjna.

Kontynuuj czytanie

Publikacja

Publikacje

Najlepsze artykuły naukowe zostaną opublikowane w Zeszytach Prasoznawczych (14 punktów). Pozostałe artykuły, które zostaną zrecenzowane i zakwalifikowane do publikacji, ukażą się w czasopiśmie Com.press i w monografii zbiorowej.
Zachęcamy do przysyłania tekstów w jęz. angielskim.

Wymagania edytorskie

Zawartość

W zgłoszonym tekście muszą znajdować się następujące elementy:

 • imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów,
 • tytuł artykułu w języku polskim,
 • abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu,
 • słowa klucze w języku polskim i angielskim,
 • krótka nota z informacjami o autorze/autorach.

Objętość

 Do 40 000 znaków ze spacjami (tekst, bibliografia, abstrakt i nota o autorze).

Tekst

 • plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc (Word 97 lub wyższy)
 • czcionka 12 punktów Times New Roman
 • interlinia 1,5

Inne uwagi

Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego publikację zarówno w formie tradycyjnej (na papierze), jak i w Internecie. Druk następuje jednak dopiero po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz podpisaniu stosownego oświadczenia przez Autorów. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania niezbędnych skrótów i zmian adiustacyjnych.

Przypisy, odsyłacze i noty bibliograficzne

Harwardzki system odsyłania do literatury, według instrukcji przywołanej poniżej (tekst kursywą oznaczono dodatkowo na niebiesko):

 • Książka:
  Grygajtis K. (2006). Sowiecka strategia geopolityczna 1923-1943. Elbląg.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2009). Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej. Polityka Społeczna, 8, 14-17.
 • Rozdział w dziele zbiorowym:
  James N.E. (1988). Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk and Spock. W: D. Palumbo (red.). Spectrum of the fantastic (s. 219-223). Westport, CT: Greenwood.
 • Artykuł na stronie internetowej:
  Lynch T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review, 28.08.2009, Psi Phi: Bradley's Science Fiction Club Web. http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/D-S9/ep/503r.html [14.01.2014]
  Data dostępu w [nawiasach kwadratowych], jak wyżej.

Szczegóły systemu harwardzkiego [ENG]

Tabele, wykresy, rysunki

 • tabele, wykresy, rysunki powinny być numerowane osobno
 • każda tabela, każdy wykres czy rysunek powinien być zatytułowany
 • rysunki przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy
 • każda grafika powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
 • fotografie – pliki *.tif lub *.jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji
 • wykresy – wykonane w Microsoft Excel
 • rysunki – w postaci plików *.cdr, *.ai rysunki wektorowe lub kontrastowe, dobrej jakości pliki rastrowe *.tif, *.png lub *.jpg

Kontynuuj czytanie