ODO - Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

to projekt dydaktyczno-naukowy, realizowany wspólnie przez dwa instytuty Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (IDMiKS) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP), w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS). Obserwatorium powstało w 2015 roku z inicjatywy prof. UJ dr hab. Agnieszki Hess, która koordynuje badania prowadzone w IDMiKS. Koordynatorką analiz realizowanych przez ISP jest prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska.

cele i zadania


Celem ODO jest obserwacja i diagnozowanie relacji między władzami Krakowa a organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie rekomendacji, które mogą usprawnić tę współpracę. Badania skupiają się na sytuacjach uruchamiających różne formy dialogu obywatelskiego, rozmaitych inicjatywach i instytucjach przyczyniających się do tego dialogu oraz biorących w nim udział, a także wydarzeniach, w których dialog ten nie zachodzi, choć powinien.

Każdy z partnerów naukowych wnosi do projektu własną perspektywę badań nad dialogiem obywatelskim. IDMiKS koncentruje się na komunikowaniu i obiegu informacji pomiędzy uczestnikami dialogu obywatelskiego, na analizie roli mediów i wykorzystywaniu nowych technologii komunikacyjnych w tym procesie. Obszarem zainteresowań ISP jest przede wszystkim ocena współdziałania Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych oraz zdolności tych aktorów do podejmowania współpracy z innymi instytucjami.

W wymiarze ogólnym realizowane badania zakładają diagnozowanie społecznych, instytucjonalnych i medialnych warunków prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie. Tę diagnozę umożliwia analiza funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego, ich wizerunku medialnego oraz postrzegania przez obywateli, badanie procesów komunikacyjnych, organizacji obiegu komunikacji i współpracy pomiędzy instytucjami dialogu obywatelskiego, monitoring przebiegu dialogu obywatelskiego i procesów decyzyjnych.

Kontynuuj czytanie

Publikacja

Publikacje

Najlepsze artykuły naukowe zostaną opublikowane w Zeszytach Prasoznawczych (14 punktów). Pozostałe artykuły, które zostaną zrecenzowane i zakwalifikowane do publikacji, ukażą się w czasopiśmie Com.press i w monografii zbiorowej.
Zachęcamy do przysyłania tekstów w jęz. angielskim.

Wymagania edytorskie

Zawartość

W zgłoszonym tekście muszą znajdować się następujące elementy:

 • imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów,
 • tytuł artykułu w języku polskim,
 • abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu,
 • słowa klucze w języku polskim i angielskim,
 • krótka nota z informacjami o autorze/autorach.

Objętość

 Do 40 000 znaków ze spacjami (tekst, bibliografia, abstrakt i nota o autorze).

Tekst

 • plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc (Word 97 lub wyższy)
 • czcionka 12 punktów Times New Roman
 • interlinia 1,5

Inne uwagi

Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego publikację zarówno w formie tradycyjnej (na papierze), jak i w Internecie. Druk następuje jednak dopiero po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz podpisaniu stosownego oświadczenia przez Autorów. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania niezbędnych skrótów i zmian adiustacyjnych.

Przypisy, odsyłacze i noty bibliograficzne

Harwardzki system odsyłania do literatury, według instrukcji przywołanej poniżej (tekst kursywą oznaczono dodatkowo na niebiesko):

 • Książka:
  Grygajtis K. (2006). Sowiecka strategia geopolityczna 1923-1943. Elbląg.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2009). Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej. Polityka Społeczna, 8, 14-17.
 • Rozdział w dziele zbiorowym:
  James N.E. (1988). Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk and Spock. W: D. Palumbo (red.). Spectrum of the fantastic (s. 219-223). Westport, CT: Greenwood.
 • Artykuł na stronie internetowej:
  Lynch T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review, 28.08.2009, Psi Phi: Bradley's Science Fiction Club Web. http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/D-S9/ep/503r.html [14.01.2014]
  Data dostępu w [nawiasach kwadratowych], jak wyżej.

Szczegóły systemu harwardzkiego [ENG]

Tabele, wykresy, rysunki

 • tabele, wykresy, rysunki powinny być numerowane osobno
 • każda tabela, każdy wykres czy rysunek powinien być zatytułowany
 • rysunki przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy
 • każda grafika powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
 • fotografie – pliki *.tif lub *.jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji
 • wykresy – wykonane w Microsoft Excel
 • rysunki – w postaci plików *.cdr, *.ai rysunki wektorowe lub kontrastowe, dobrej jakości pliki rastrowe *.tif, *.png lub *.jpg

Kontynuuj czytanie

Partnerzy projektu